Regulamin Serwisu Taxpress Network

§ 1. DEFINICJE 

 1. Darmowy dostęp – dostęp do funkcjonalności Serwisu określonych przez Usługodawcę, za które nie są wymagane opłaty. 
 2. Formularz – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy oraz zawarcia Umowy z Usługodawcą dostępny na stronie internetowej www.ey.com/pl_pl. 
 3. Informacje organizacyjne – szczegóły dotyczące danej Usługi dostępne na stronie internetowej www.ey.com/pl_pl, jak na przykład – jeśli dotyczy – data, miejsce, szczegóły techniczne potrzebne do wykonania Usługi, sposób płatności, osoba kontaktowa, spółka EY będąca organizatorem etc. 
 4. Kodeks etyki – Zasady Etyki Doradców Podatkowych, Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, Kodeks Etyki Adwokackiej oraz Kodeks Etyki Radcy Prawnego. 
 5. Konto – konto Usługobiorcy tworzone w procesie rejestracji w Serwisie, tworzone na potrzeby realizacji wybranych Usług. 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu. 
 7. Spółki z Grupy EY – spółki z globalnej organizacji firm członkowskich Ernst & Young Global Limited wskazane pod adresem https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/generic/ey-member-firms-and-affiliates.pdf. 
 8. Serwis – Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ey.com/pl_pl.
 9. Usługa – dostęp do Serwisu i funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie dostęp do:  
  • szkoleń online (webcasty i webinaria); 
  • archiwum szkoleń; 
  • raportów przygotowanych przez Usługodawcę; 
  • prezentacji przygotowanych przez Usługodawcę; 
  • newslettera TAXówka; 
  • kalkulatorów podatkowych; 
  • innych newsletterów i stron tematycznych. 
 10. Usługobiorca – przedsiębiorca rozumiany jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
 11. Usługodawca – spółki z Grupy EY Polska, których pełne nazwy oraz dane teleadresowe znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek. 
 12. Użytkownik – osoba wskazana w Formularzu, która z ramienia Usługobiorcy ma prawo do korzystania z Serwisu. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę. Adres e-mail Usługodawcy to: ey.tax@pl.ey.com.  
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa. 
 3. Serwis ma na celu prezentację oferowanych usług przez Usługodawcę, a korzystanie z niego jest rozumiane jako akceptacja otrzymywania przez Usługobiorcę i Użytkownika informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego.
 4. Regulamin określa zakres i rodzaj Usług świadczonych drogą elektroniczną (bezpłatnych i odpłatnych) przez Usługodawcę w ramach Serwisu, zasady świadczenia tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 5. Z oferowanych przez Usługodawcę Usług mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie z Usług przez konsumentów. Konsumenci korzystają z Usług na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 6. Usługobiorcy wyrażający chęć skorzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Usługodawcę Usług w Serwisie zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

 1. 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia: 
  1. rejestrację Usługobiorcy w Serwisie, 
  2. korzystanie przez Usługobiorcę i Użytkownika z Serwisu. 
 2. Warunkiem korzystania z Usług przez Usługobiorcę z Usługodawcą jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja bez zmian i zastrzeżeń. 
 3. W Serwisie mogą być udostępniane przez Usługodawcę treści marketingowe zarówno Usługodawcy jak i innych podmiotów w formach dozwolonych przez przepisy prawa.  
 4. Usługodawca określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu: 
  1. Komputer z dostępem do Internetu. 
  2. Dostęp do e-mail. 
  3. Przeglądarka internetowa. 
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 5. Usługobiorca świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Usługobiorców programów antywirusowych.  
 6. Usługodawca dokłada starań aby Serwis był należycie zabezpieczony. 
 7. Usługobiorca rozumie, że treści zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa. W związku z tym rekomendacje znajdujące się w Serwisie mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji. Usługodawca zaleca, by wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Serwisu były konsultowane z właściwym doradcą. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania świadczeń w ramach Usługi w stosunku do podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy, a także wobec konsumentów niebędących Usługobiorcami. 

§ 4. REJESTRACJA 

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę jest bezpłatny. Tylko niektóre funkcjonalności Serwisu wyraźnie wskazane przez Usługodawcę są płatne. 
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu Usługobiorca otrzymuje na czas nieokreślony. 
 3. Rejestracja odbywa się w następujący sposób: 
  1. Usługobiorca akceptuje niniejszy Regulamin. 
  2. Usługobiorca podaje w Formularzu rejestracyjnym dane niezbędne do korzystania z Serwisu. 
 4. 4. Usługobiorca powinien wypełnić Formularz rejestracyjny w następujący sposób: 
  1. wszystkie wymagane pola Formularza powinny być uzupełnione, 
  2. informacje wpisane do Formularza powinny dotyczyć Usługobiorcy lub osób działających w imieniu Usługobiorcy oraz być zgodne z prawdą.  
  3. Usługobiorca lub osoba działająca w imieniu Usługobiorcy powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w Formularzu w celu realizacji Usługi. 
 5. Usługodawca może kontrolować i weryfikować prawidłowości danych identyfikacyjnych Usługobiorcy i Użytkownika, zawartych w Formularzu, co nie oznacza, że jest do tego zobowiązany.  
 6. Informacje i Usługi zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ KC. Usługobiorca rejestrując się w Serwisie oraz wybierając opcję dostępu do Serwisu, składa ofertę Usługodawcy na warunkach określonych Serwisie i Regulaminie. 

§ 5. KONTO 

 1. Użytkownikiem Konta jest osoba wskazana w Formularzu. 
 2. Z Konta może korzystać wyłącznie osoba wskazana w Formularzu. 
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła i loginu koniecznego do zalogowania się na Konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła i loginu do Konta. Hasło i login stanowią informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za dobór hasła, zapewniającego możliwie najwyższy poziom zabezpieczenia przed jego odtworzeniem przez inne osoby lub programy komputerowe. Wskazane jest dokonywanie zmian hasła co pewien czas (np. co 30 dni). 
 4. Użytkownik wskazując nazwę Użytkownika nie może podszywać się pod innych Użytkowników, Usługobiorców lub pod Usługodawcę. 
 5. Użytkownik Konta w imieniu Usługobiorcy ma prawo składać oświadczenia i zaciągać zobowiązania w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę. 
 6. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres e-mail podany przez Usługodawcę w Formularzu, przy czym Usługobiorca i/lub Użytkownik Konta może dokonać zmiany adresu usuwając i wprowadzając odpowiednie dane w formularzu Konta. Należy weryfikować, czy podawany Usługodawcy adres e-mail jest aktualny i poprawny. 
 7. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi Konto, gdy: 
  1. Użytkownik wykorzystuje Konto z naruszeniem obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, 
  2. nazwa Konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub nazwa Konta sugeruje, że jest to Konto wykorzystywane przez Usługodawcę, co może wprowadzać innych Usługobiorców w błąd. 
 8. O zamiarze zablokowania Konta Usługodawca powiadomi Usługobiorcę i/lub Użytkownika Konta z 2-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Usługobiorcy i/lub Użytkownika Konta, jeżeli Użytkownik Konta naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków. 

§ 6. KORZYSTANIE Z SERWISU 

 1. Dostęp Usługobiorcy do funkcjonalności Serwisu jest bezpłatny, jednakże niektóre funkcjonalności Serwisu wskazane przez Usługodawcę mogą być odpłatne. Usługodawca w każdym czasie może zdecydować o odpłatności lub bezpłatności każdej funkcjonalności Serwisu. 
 2. Aby uzyskać dostęp do Usług znajdujących się na Serwisie, Usługobiorca musi wypełnić Formularz oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. 

§ 7. KORZYSTANIE ZE SZKOLEŃ ONLINE (WEBCASTY I WEBINARIA) ORAZ ARCHIWUM; 

 1. Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystanie sieci Internet. 
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Usługodawcy, korzystając z formularza online umieszczonego na stronie www.ey.com/pl_pl. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa Usługobiorcy w szkoleniu bez podania przyczyny. 
 4. W przypadku odwołania szkolenia Usługodawca zorganizuje szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie lub je anuluje. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany programu szkolenia. Powyższe czynności Usługodawcy nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy. 
 5. Wymagane jest posiadanie przez Usługobiorcę łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum 1024/256 kb/s. 
 6. Zalecane jest aby podczas szkolenia łącze Usługobiorcy nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji. 
 7. Sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi być wyposażony w dowolną przeglądarkę internetową oraz głośniki lub słuchawki, a opcjonalnie w mikrofon lub słuchawki z mikrofonem. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację sprzętu komputerowego Usługobiorcy. 
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Usługobiorca nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Usługobiorcy. 
 10. Usługodawca daje możliwość Usługobiorcom retransmisji przeprowadzonych szkoleń poprzez dostęp do archiwum szkoleń. 

§ 8. KORZYSTANIE Z RAPORTÓW I PREZENTACJI 

 1. Usługodawca na łamach Serwisu daje możliwość Usługobiorcom do korzystania z przygotowanych przez Usługodawcę lub inne podmioty raportów, prezentacji oraz innych dokumentów. 
 2. Usługodawca daje możliwość pobrania raportów, prezentacji oraz innych dokumentów przez Usługodawcę. 
 3. Korzystanie z raportów, prezentacji oraz innych dokumentów dopuszczalne jest wyłącznie dla celów własnych Usługodawcy. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie, przetwarzanie, publikowanie i udostępnianie innym podmiotom niebędących Usługobiorcą raportów, prezentacji oraz innych dokumentów bez zgody Usługodawcy. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych i informacji wchodzących w skład raportów, prezentacji oraz innych dokumentów, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 
 5. Usługodawca wskazuje, że dane i informacje zawarte w raportach, prezentacjach oraz innych dokumentach mają charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej prawnie potwierdzonej informacji. 
 6. Usługodawca zaleca, aby wszelkie informacje i dane zawarte raportach, prezentacjach oraz innych dokumentach były konsultowane z właściwym doradcą. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy za treści zawarte w raportach, prezentacjach oraz innych dokumentach. 

§ 10. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 

 1. Każdy Usługobiorca ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. 
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu żadnych bezprawnych treści. 
 4. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. 
 5. Usługobiorca ma świadomość jakiej tematyki jest Serwis oraz jakiego rodzaju i zakresu Usługi są na nim oferowane. 
 6. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Usług w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. 

§ 11. OPŁATY I METODY PŁATNOŚCI 

 1. Wskazane przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu mogą być odpłatne. Wysokość opłat dostępna będzie bezpośrednio w Serwisie. 
 2. Opłata wskazana w Serwisie podana jest w polskich złotych (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%). 
 3. Obowiązek dokonania opłaty za dostęp i korzystanie ze wskazanych funkcjonalności Serwisu jest wiążący w chwili chęci skorzystania z tych funkcjonalności przez Usługobiorcę. 
 4. Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane Usługobiorcy na adres e-mail, na co Usługobiorca wyraża zgodę. W przypadku chęci otrzymywania przez Usługobiorcę faktury VAT w formie papierowej, Usługobiorca zgłosi takie zapotrzebowanie Usługodawcy na adres e-mail ey.tax@pl.ey.com. 
 5. Usługobiorca dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na wystawionej fakturze lub w treści przesłanego przez Usługodawcę emaila. 
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty za Usługę w ciągu 7 dni od momentu rejestracji, przelewem na konto bankowe wskazane w Informacjach Organizacyjnych dotyczącej danej Usługi. Po zaksięgowaniu płatności Usługodawca wystawi fakturę VAT i prześle ją Usługobiorcy.    
 7. Na wyraźną prośbę Usługobiorcy, Usługodawca może wystawić fakturę proforma. Taka prośba powinna zostać przesłana drogą mailową do osoby kontaktowej  wskazanej w Informacjach Organizacyjnych danej Usługi.  

§ 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji wyłącznie za Usługi odpłatne, o ile do Serwisu nie ma dostępu lub odpłatne Usługi zostały przez Usługodawcę niezrealizowane w terminie lub nienależycie zrealizowane. 
 2. Reklamacje Usługobiorca winien złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Serwisu lub od dnia, w którym odpłatna Usługa miała być wykonana na adres e-mail: ey.tax@pl.ey.com. 
 3. W przypadku upływu powyższego terminu prawo do złożenia reklamacji przez Usługobiorcę wygasa. 
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail. 
 5. W opisie reklamacji Usługobiorca ma obowiązek podać jak najwięcej informacji i okoliczności niewykonania lub nienależycie wykonania Umowy przez Usługodawcę, w szczególności: dane Usługobiorcy w tym dane kontaktowe i inne dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.  

§ 13. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

 1. Usługa zostanie wykonana z należytą starannością przez Usługodawcę. 
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadku gdy: 
  1. Usługobiorca i/lub Użytkownik działa bezprawnie, 
  2. Usługobiorca i/lub Użytkownik podał fałszywe dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi. 
 3. Usługodawca ma prawo do odmowy dostępu do Serwisu i świadczenia Usług na rzecz danego Usługobiorcy na stałe lub na czas określony przez Usługodawcę, w przypadku: 
  1. podania błędnych lub niepełnych danych i informacji, 
  2. podejrzenia Usługobiorcy i/lub Użytkownika o bezprawne korzystanie z Serwisu lub w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 
  3. braku opłaty za Usługi odpłatne, 
  4. innych istotnych przyczyn uniemożliwiających świadczenie Usług przez Usługodawcę, o których Usługobiorca zostanie poinformowany. 

   W przypadkach powyżej opisanych Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty, o ile taka opłata została dokonana. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu i Usług, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 5. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest: 
  1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; 
  2. działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, w tym siła wyższa. 
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. 
 7. Usługodawca ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie Usług.  

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

 1. Ani Usługobiorca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są Usługi, nie mogą żądać od Usługodawcy, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania z tytułu utraconych korzyści lub szkód następczych, ubocznych lub pośrednich związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym korzystania z Serwisu lub w inny sposób związanymi ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, niezależnie od tego, czy prawdopodobieństwo poniesienia takiej straty lub szkody było przewidywane, czy też nie.  
 2. Ani  Usługobiorca, ani inne osoby, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, nie mogą żądać od Usługodawcy, na podstawie umowy, ustawy lub na jakiejkolwiek innej podstawie, odszkodowania, którego łączna wysokość przekraczałaby dwukrotność opłaty zapłaconej za odpłatną Usługę.  
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy za Usługi bezpłatne oferowane w Serwisie jest wyłączona. 
 4. W przypadku, gdyby Usługodawca odpowiadał wobec Usługobiorcy lub wobec jakichkolwiek innych osób, na rzecz których świadczone są odpłatne Usługi, na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie w związku ze świadczonymi przez Usługodawcę Usługami, za stratę lub szkodę, do powstania której przyczyniły się także inne osoby, odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy będzie indywidualna, a nie solidarna z tymi osobami, i będzie ograniczona do słusznego udziału Usługodawcy w całkowitej stracie lub szkodzie, ustalonego w oparciu o stopień przyczynienia się Usługodawcy do powstania straty lub szkody w relacji do innych osób, które się do niej przyczyniły. 
 5. Zastrzeżenia zawarte w ustępie 1 – 3 nie będą dotyczyć strat ani szkód wynikających z winy umyślnej Usługodawcy, ani nie będą obowiązywać w zakresie, w jakim są niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.  
 6. Usługobiorca nie może zgłaszać roszczeń ani wszczynać postępowania dotyczącego Usług lub w inny sposób związanego z niniejszą Umową przeciwko jakiejkolwiek innej firmie z Grupy EY lub przeciwko podwykonawcom, członkom, udziałowcom, członkom zarządu, przedstawicielom, partnerom, dyrektorom lub pracownikom EY lub firmy z Grupy EY („Osoby EY”). Wszelkie roszczenia lub postępowania mogą zostać przez Usługobiorcę zgłoszone lub wszczęte wyłącznie przeciwko Usługodawcy. 
 7. W najpełniejszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo i regulacje zawodowe, Usługobiorca zabezpieczy Usługodawcę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami powstałymi w związku  z nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez tą osobę trzecią lub w związku z wykorzystaniem lub oparciem się przez stronę trzecią na treściach zamieszczonych w Serwisie, ujawnionej takiej osobie przez Usługobiorcę, za pośrednictwem Usługobiorcy lub na żądanie Usługobiorcy. 

§ 15. POUFNOŚĆ 

 1. O ile nie zezwalają na to inne postanowienia niniejszego Regulaminu, żadna ze Stron nie może ujawnić stronom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony. Każda ze Stron może jednak ujawnić takie informacje w zakresie, w jakim informacje te:  
  1. są lub stały się znane opinii publicznej w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,  
  2. zostały następnie uzyskane przez ich odbiorcę od strony trzeciej, która, zgodnie z wiedzą odbiorcy, nie jest zobowiązana do zachowania poufności tych informacji wobec ujawniającej je strony,  
  3. były znane odbiorcy tych informacji w momencie ich ujawnienia lub zostały później niezależnie utworzone,  
  4. zostały ujawnione w celu wyegzekwowania praw przysługujących odbiorcy tych informacji na podstawie niniejszej Umowy,  
  5. muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, procedur sądowych lub regulacji zawodowych.  
 2. O ile nie zabraniają tego przepisy prawne, Usługodawca ma prawo ujawnić informacje Usługobiorcy i Użytkownika innym spółkom z grupy Usługodawcy, pracownikom i współpracownikom oraz osobom trzecim świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy, które to podmioty mogą uzyskiwać, wykorzystywać, przekazywać, gromadzić lub w inny sposób przetwarzać te informacje (łącznie: „Przetwarzać”) w różnych krajach, w których prowadzą działalność, w celach związanych ze świadczeniem Usług, dostosowania się do wymogów regulacyjnych, sprawdzenia, czy nie występuje konflikt interesów, dla celów związanych z jakością, zarządzaniem ryzykiem lub rachunkowością finansową, lub w celu świadczenia innych usług wsparcia administracyjnego (łącznie: „Cele Przetwarzania”). Usługodawca będzie wobec Usługobiorcy odpowiedzialny za utrzymanie informacji Usługobiorcy w poufności. 

§ 16. DANE OSOBOWE I COOKIES 

 1. Poprzez akceptację Regulaminu i chęć korzystania z Serwisu, Usługobiorca i Użytkownik wyrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz podmiotów wskazanych w ust. 5 na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Usługobiorca i Użytkownik wyrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz podmiotów wskazanych w ust. 5 na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.  
 3. Usługobiorca i Użytkownik wrażają zgodę wobec Usługodawcy oraz podmiotów wskazanych w ust. 5 na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Usługobiorca jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego.
 4. Usługobiorca i Użytkownik wrażają zgodę na ujawnienie przez Usługodawcę ich danych osobowych podmiotom współorganizującym Usługi w Serwisie („Partnerzy Usługodawcy”) w celach przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną od tych Partnerów Usługodawcy.  W momencie ujawnienia danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika, Partner Usługodawcy staje się ich administratorem i do niego Usługobiorca i Użytkownik powinni kierować zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika jest Usługodawca lub może być jedna ze spółek z globalnej organizacji firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których każda jest odrębnym podmiotem prawnym. Dane kontaktowe Usługodawcy oraz Spółek z Grupy Usługodawcy znajdują się pod tym linkiem https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/generic/ey-member-firms-and-affiliates.pdf.  
 6. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Usługodawcę oraz Spółki z Grupy EY w ich biznesowej działalności.
 7. Dane osobowe Usługobiorcy i Użytkownika korzystających z Usług będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Serwisu oraz realizacją Usług przez Usługodawcę oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy EY, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 8. Przetwarzane kategorie danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy i Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Usługobiorcy i Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 9. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 10. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 11. Usługobiorca i Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych., w tym celu Usługobiorca i Użytkownik, są proszeni o kontakt z Usługodawcą na adres e-mail: ey.tax@pl.ey.com. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Usługobiorca lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 12. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Formularzu danych w procesie rejestracji uniemożliwia wykonanie Usługi przez Usługodawcę oraz korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę.
 13. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 14. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.
 15. W przypadku wprowadzenia do Serwisu danych osobowych przez Usługobiorcę lub Użytkownika, które nie dotyczą Usługobiorcy lub Użytkownika lub wprowadzenia danych osobowych Usługobiorcy lub Użytkownika przez osobę trzecią, Usługobiorcą lub Użytkownik lub osoba trzecia zobowiązuje się w imieniu Usługodawcy dopełnić wobec takich podmiotów obowiązku informacyjnego zgodnie z ust. 4-13 niniejszego paragrafu.
 16. Prowadzony przez Usługodawcę Serwis i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, Serwis może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas wizyty Usługobiorcy na stronach Serwisu. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających Serwis (chyba, że Usługobiorca wyrazi na to zgodę), lecz pomagają śledzić ogólny ruch Usługobiorców na Serwisie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język Usługobiorcy i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę Serwisu. 
 17. Jeżeli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies z Serwisu, może włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 

§ 17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Treść zamieszczone w Serwisie, Usługi mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 
 2. Usługobiorca nie będzie używał nazwy (w tym logo) Usługodawcy ani jej części składowych w żadnych materiałach promocyjnych lub kontaktach z osobami trzecimi bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkie treści zamieszczone w Serwisie (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy. 
 4. Jakiekolwiek naruszenie powyższych praw Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie Usługodawcy. 
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 
 3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Korzystanie z Serwisu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 5. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez Usługodawcę Usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 6. Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Serwisu nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. 
 7. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. 
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne Strony zastąpią postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Stron.